پزشکی جایگزین Complementary Medicine

پزشکی جایگزین یا مکمل یک رویکرد بهداشتی و درمانی است که از روش‌ها و تکنیک‌های مکمل پزشکی رایج یا طب مدرن برای بهبود سلامت انسان استفاده می‌کند. در دهه‌های 1970 و1980، این رشته‌ها عمدتاً به عنوان جایگزینی برای مراقبت‌های بهداشتی مرسوم ارائه شدند و از این رو در مجموع به عنوان «پزشکی جایگزین» شناخته شدند. این رویکرد به تکنیک‌ها، ترکیب‌های طبیعی، تغذیه مکمل، تکنیک‌های روان‌شناختی، تمرینات فیزیکی خاص، و دیگر روش‌های مشابه توجه دارد که به عنوان مکمل به درمان‌ها و روش‌های پزشکی رایج برای بهبود سلامت فرد معرفی می‌شوند. این رویکرد به افراد کمک می‌کند تا به صورت جامع‌تری به مسائل سلامتی‌شان نگاه کنند و به تعادل بین جسم، ذهن، و روح اهمیت بدهند. پزشکی جایگزین نیز به تشویق افراد به تصمیم‌گیری‌های بهتر برای سلامت خود و پیشگیری از بیماری‌ها می‌پردازد.

طب انرژی (Energy Medicine)

طب انرژی (Energy Medicine) یک رویکرد نوین در حوزه بهداشت و درمان است که بر اساس این اصل استوار است که انرژی بدن، نقش اساسی در سلامتی و بهبود بیماری‌ها ایفا می‌کند. در این رویکرد، فرض می‌شود که انرژی بدن به صورت میدان‌ها و فیلدهای انرژی‌ای در داخل و اطراف بدن جریان دارد و همچنین در نقاط مشخصی که به عنوان نقاط (نقاط طب‌سوزنی)، مسیرها (مریدین‌ها) و مراکز (چاکراها) انرژی شناخته می‌شوند، تجمع می‌یابد.طب انرژی از تکنیک‌های متنوعی استفاده می‌کند تا انرژی بدن را تنظیم کرده و تعادل آن را بهبود ببخشد. این تکنیک‌ها می‌توانند شامل تحریک نقاط انرژی، القای انرژی، تنظیم مراکز انرژی (چاکراها)، استفاده از امواج الکترومغناطیسی و فرکانس‌های خاص، تنفس آگاهانه و تکنیک‌های ترتیبی انرژی باشند.

طب کل‌نگر یا Holistic Medicine

یک رویکرد به سلامتی و درمان است که به عنوان یک رویکرد جامع به مراقبت از بیماران توجه دارد. این رویکرد بر این اصل پایدار است که برای دستیابی به سلامتی بهینه و درمان بیماری‌ها باید به عناصر مختلف تشکیل‌دهنده انسان به طور همزمان و هماهنگ توجه کرد. به عبارت دقیق‌تر طب کل‌نگر بیمار را به عنوان یک کل در نظر می‌گیرد نه تنها یک بیماری. بر اساس فلسفه طب کل‌نگر، سلامتی بهینه در نتیجه دستیابی به یک تعادل مناسب در زندگی حاصل خواهد شد و تأکید دارد که بدن انسان یک سیستم یکپارچه است و تاثیرهای جسمی، روحی و اجتماعی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. بنابراین، طب کل‌نگر به انسان به عنوان یک موجود ترکیبی از ابعاد مختلف می‌پردازد و…

بیورزونانس درمانی BRT (Bioresonance Therapy)

در پزشکی مدرن، یک روش درمانی با استفاده از نوسانات الکتریکی، میدان‌های الکترومغناطیسی و فرکانس‌های انسانی که به درمان بیورزونانس (BRT) معروف است، رواج یافته است. درﻣﺎن ﺑﯿﻮرزوﻧﺎﻧﺲ (BRT) ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﮔﺎﻧﯿﺰم، ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗــﺄﺛﯿﺮ امواج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴــﯽ ﺑــﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي مشخص‌ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﮥ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﺎﭘﺎزون ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ‌ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. به عبارت دیگر BRT ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺪوژﻧﯽ و ﯾﺎ اﮔﺰوژﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮم‌ها و ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺸـﻬﺎي رزوﻧﺎﺳـﯽ در ارﮔـﺎﻧﯿﺰم اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ‌ﮐﻨـﺪ.‌

null

پزشکی نوین

فهرست